Vitajte na stránkach obce H A V A J H A V A J Toto webové sídlo www.obechavaj.sk spravuje Obec Havaj a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou  

Čerpanie finančných prostriedkov 2012
  - 11.02.2013
V prílohe k stiahnutiu podávam informáciu o výdajoch, ktoré mala obec v roku 2012.
Aktuálny dlh obce je :
     Bankám 89 868,34€
     Firmám 45 500 €
Zaplatené bankám v roku 2012 - 30 003,45 €
Chcem sa touto cestou ešte raz poďakovať poslancom za ústretovú spoluprácu a ich čas, ktorý venovali obci.
Čerpanie 2012 OU Havaj - k stiahnutiu
Metodické usmernenie MF SR k učtovaniu - k stiahnutiu

Regulácia Polianského potoka   - 11.02.2013
Dňa 7.02.2013 Ministerstvo životného prostredia listom oznámilo obci, neschválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Protipovodňovú úpravu Polianského potoka v rozsahu cca 800m. Predpokladá sa, že ďalšiu výzvu do ktorej sa môžeme zapojiť MŽP SR vyhlási niekedy v júny až v júly tohto roku. Samozrejme, že sa zapojíme a verím, že tentokrát budeme úspešní.

List z MŽP SR - k stiahnutiu

Pripravované akcie pre rok 2013   - 11.02.2013
Obecné zastupiteľstvo na prvom zasadnutí v roku 2013 mimo iného schválilo následujúci harmonogram akcií plánovaných na rok 2013. viac ...

Návrh VZN č.3/2013
O financovaní materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce
  - 11.02.2013
Obecné zastupiteľstvo v Havaji na základe ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6zákona SNR .369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.v y d á v a . . .

VZN 3.2013 o financovaní .... - k stiahnutiu

Návrh VZN č.2/2013
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Havaji.
  - 11.02.2013
Obecné zastupiteľstvo v Havaji na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva . . .

VZN 2.2013 Zásady odmeňovania - k stiahnutiu

Návrh VZN o burinách  - 15.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Havaji na základe ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. b) a § 12 ods. 2 písm. j) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov , vydáva . . .

VZN 1.2013 o burinách - k stiahnutiu

Vďaka príspevku Prešovského samosprávneho kraja sa nám podarilo vynoviť posilňovňu.  - 10.11.2012
Dňa 27.03.2012 sme v rámci výzvy PSK na predkladanie žiadosti o dotáciu podali žiadosť predmetom ktorej bolo získať prostriedky na rekonštrukciu priestorov pre budúcu posilňovňu. viac ...

Kronika Obce k stiahnutiu  - 05.10.2012
Milí Havajčania ponúkame k stiahnutiu kroniku Havaja písanú pánom Micajom v dvoch častiach a reláciu vysielanú rádiom Regina 06.02.2011 - Zvony nad krajinou, týkajúcu sa našej obce.

Kronika - časť 1. pdf. 10MB
Kronka - časť 2. pdf. 9MB
Zvony nad krajinou mp3.56 MB

Výzva na predkladanie cenových ponúk  - 01.08.2012
Obec Havaj vyzýva potenciálnych zhotoviteľov na predloženie ponuky na Úpravu priestorov posilňovne. Rozsah prác bude konzultovaný pri osobnej obhliadke, ktorú si môžete dohodnúť na telef. čísle 054 74952 01, mob. 0907 917 630. Ponuky prijímame do 31.08.2012 do 15 30 hod.
Časový harmonogram:
27.07.2012 – Podpísanie zmluvy s PSK
01.08.2012 – Vyhlásenie výzvy
01.09.2012 – Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov
30.10.2012 – Ukončenie realizácie stavebných úprav

Voľby do NR SR 2012   - 12.03.2012
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v Havaji dopadli následovne:...... . viac ...

Rozpočet 2012   - 07.03.2012
Obecné zastupiteľstvo na pondelnajšom zasadnutí schválilo rozpočet na rok 2012. k stiahnutiu ...

Pripravované akcie pre rok 2012   - 07.03.2012
Obecné zastupiteľstvo na pondelnajšom zasadnutí mimo iného schválilo následujúci harmonogram akcií plánovaných na rok 2012. viac ...

Zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č.138/1991 Z.z, § 9a,ods.8 písm.e) prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  - 12.10.2011
Predmetom ponukového konania je: predaj pozemku – pri školskej bytovke
Pozemok – je súčasťou dvora spoločenstvá vlastníkov bytov bytového domu so súp. číslom Havaj 8 katastrálne územie Havaj ,okres Stropkov ,zapísané na liste vlastníctva č.1 ,dotknuté parcely číslo 41 – Zastavané plochy a nádvoria, 40/1 – Záhrady , 344 - Zastavané plochy a nádvoria, evidované v Správe katastra Stropkov.

Popis: Vlastníci bytov spomenutého bytového domu žiadajú o odkúpenie časti obecných pozemkov, ktoré tvoria dvor pri bytovke ohraničený súčasným plotom v rozsahu ktorý stanoví geometrický plán.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE na Obecnom úrade v Havaji ,tel. č. 054/7495201, 0907917630 .


Výzva na predkladanie ponúk na výkon stavebného dozoru na stavbe :
" Havaj - povodňové opatrenia v intraviláne obce "
  - 21.03.2011


Návrh rozpočtu na rok 2011  - 15.03.2011
OcÚ Havaj dáva do pozornosti širokej verejnosti návrh rozpočtu na rok 2011, ktorý pripravil a bude schvaľovať budúci týždeň 24 - 25.03.2011 na plánovanom zasadnutí OcÚ. Presný termín bude vyvesený v pondelok vo vitríne spolu s návrhom rozpočtu.
viac ...

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie  - 14.03.2011
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Havaj 7 v zmysle § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole oznamuje rodičom, že zápis deti do materskej školy na školský rok 2011/2012 sa uskutoční od 15. februára do 15. marca 2011.
viac ...

Audit v obci - aktualizované 3.3.2011
Dňa 19.02.2011 bol vykonaný audit v našej obci pánom ING. Lažom, ktorý bol ochotný prísť aj v sobotu vzhľadom na jeho pracovne vyťaženie. Výsledky budú v elektronickej podobe prístupné do 27.02.2011, následne to sprístupníme na tomto webe a v tlačovej forme, číže oficiálne do 4.03.2011. V ďalšom kroku požiadame o vyjadrenie kontrolóra ING. Gibu k hospodáreniu v roku 2010 a k danej situácií v obci, následne bude zvolene zastupiteľstvo na ktorom podrobne preberieme situáciu a pripravíme návrh rozpočtu na rok 2011. Návrh bude vyvesený 15 dní pred jeho schválením a v tomto čase si občania môžu pripraviť pripomienky a návrhy ktoré budú prejednané na nasledujúcom zastupiteľstve. viac ...

Zasadnutie OZ Havaj dňa 31.01.2011
Dňa 30.2.2011 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Havaji, prinášame Vám bližšie info zo zasadnutia - zápisnicu a uznesenie - pekne čítanie. Bolo by fajn keby ste písali komentáre k daným programovým bodom po ich zverejnení ešte pred zasadnutím aby sa dali poprípade doplniť či pozmeniť.
Ďakujem
viac ...

Hľadáme kronikára
Obec Havaj hľadá kronikára na báze dobrovoľnosti, šikovného s dobrým štýlom písania, na veku nezáleží, predpoklad HAVAJČAN , výber prebehne na základe článku ktorý napíšete ako testovací posúdením zastupiteľstvom obce , dátum uzávierky momentálne nie je stanovený. Zápisy by mali byť realizované 1 ročne, s tým že, doplníme obdobie = koniec udalostí v starej kronike až súčasnosť = formou zisťovania udalosti s výpovede občanov, ďalej budeme pokračovať udalosťami zo súčasnosti. Téma na článok a uzávierka budú v čas vyhlásené.

Všeobecné záväzné nariadenie ...
Obecné zastupiteľstvo v Havaji sa na svojom zasadnutí dňa 30.1.2011 v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“), zákon 601/2003 Z. z. § 2 písm. a), c), zákon 40/1964 (Občiansky zákonník) § 8 ods. 2 a zákon 600/2003 Z. z. § 3 mení s účinnosťou od 30.1. 2011 výšku príspevkov zákonných zástupcov a dospelých osôb za pobyt v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
viac ...

Staré fotky HAVAJA
Prosím spoluobčanov, ktorý vlastnia fotky z čias starého Havaja s vyobrazením starých budov, ciest, stavieb, atd.- čokoľvek čo sa týka témy –Ako to tu vyzeralo–, aby sa ozvali a poskytli nám ich. Radi by sme ich použili pri tvorbe stánky a doplnení kroniky. Fotky samozrejme vrátime nepoškodené. Prípadne mi ich preskenované pošlite mailom.
Ďakujem

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Havaji, na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a prílohy č.1 zákona č. 465/2008 Z.z. vydáva pre územie obce Havaj toto
viac ...